Działalność usługowa

Regulamin wynajmowania pomieszczeń

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 4/2016 z dnia 5.05.2016rRegulamin wynajmowania pomieszczeń, nagłośnienia oraz świadczenia usług w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

§1

Definicje zawarte w niniejszym regulaminie oznaczają:

Wynajmujący – Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu zwanym dalej CKiSz.

Najemca – osoba fizyczna, firma lub instytucja dokonująca rezerwacji sali i odpowiadająca za organizację wydarzenia.

Organizator – Miasto i Gmina Połaniec

§2

1.Rezerwacja wynajmu pomieszczeń, nagłośnienia oraz zamówienie świadczenia usługi przez CKiSz może nastąpić drogą elektroniczną, faksem lub na piśmie z podaniem celu wynajmu lub zamówienia (nie dotyczy inicjatyw kulturalno-oświatowych CKiSz oraz Organizatora).

2.Potwierdzenie rezerwacji odbywa się drogą, mailową lub faxem. Tylko potwierdzenie rezerwacji dokonane przez CKiSz jest równoznaczne z rezerwacją podanego terminu.

3. Rezerwacja sali oznacza, że Najemca zna i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

4. Wynajmujący może odmówić Najemcy możliwości wynajmu, jeżeli stwierdzi, że charakter wydarzenia narusza dobre imię Wynajmującego, niesie w sobie treści agresywne, pornograficzne lub inne demoralizujące bądź obrażające publiczność. Wynajmujący zastrzega sobie również prawo do odmówienia wynajmu w przypadku wydarzeń o charakterze politycznym ( agitacje, propaganda, podżeganie do konfliktu itp.) za wyjątkiem debat przedwyborczych organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Połańcu.

5. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na wydarzeniu Najemcy oraz za jakość i poziom wydarzenia. Odpowiedzialność za organizację wydarzenia bierze w całości na siebie Najemca.

6. W wynajętej sali obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywaniu napojów alkoholowych oraz wszelkich innych środków odurzających.

7. Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy wszelkich uszkodzeń wyposażenia powstałych w okresie wynajmu sali.

8. Wynajmujący nie ma obowiązku promowania wydarzenia Najemcy. Całością organizacji łącznie z działaniami promocyjno – marketingowymi zajmuje się Najemca. Wynajem sali nie nosi znamion współorganizacji, tzn. że Wynajmujący nie utożsamia się z Wydarzeniem.

§3

1.Stawkę odpłatności oraz warunki za wynajem pomieszczeń, nagłośnienia oraz świadczonych usług Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu – określają cenniki stanowiące załączniki do niniejszego Regulaminu:

 1. załącznik nr 1 – cennik wynajmu pomieszczeń

 2. załącznik nr 2 – cennik wynajmu nagłośnienia

 3. załącznik nr 3 – cennik świadczenia usług

2.Cennik wynajmu pomieszczeń, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu  zawiera dwa rodzaje opłat:

 1. opłata komercyjna – działania Najemcy nastawione są na osiągnięcie korzyści zarówno materialnych jak i niematerialnych (wynajem komercyjny)

 2. opłata niekomercyjna – działania Najemcy  nie są nastawione na osiągnięcie korzyści zarówno materialnych jak i niematerialnych (wynajem niekomercyjny).

3.W uzasadnionych przypadkach Dyrektor CKiSz może odstąpić od pobierania opłat lub ją obniżyć. Może to nastąpić tylko w przypadku wynajmu o charakterze niekomercyjnym i wymaga złożenia przez zainteresowany podmiot pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem.

4.Opłat nie pobiera się za wynajem lub świadczenia usługi podczas spotkań władz samorządowych Miasta i Gminy Połaniec z mieszkańcami.

5.Opłat nie pobiera się za wynajem lub świadczenia usługi na rzecz inicjatyw organizowanych przez Miasto i Gminę Połaniec zleconych przez Organizatora.

6.Opłat nie pobiera się za wynajem lub świadczenia usługi w przypadku Podmiotów, które wraz z CKiSz są organizatorami wydarzeń odbywających się w CKiSz.

§4

1.W przypadku wynajmu wymagającego przygotowania wynajmowanej sali w szczególności choć nie wyłącznie:

 • montażu i demontażu scenografii

 • montażu i demontażu nagłośnienia lub oświetlenia

 • sprzątania sali

 • usuwania szkód

stawka godzinowa za czas niezbędny do wykonywania w/w czynności wynosi 5% podstawowej stawki netto za czas wynajmu.

2.Wynajem sali następuje łącznie z obsługą danego pracownika CKiSz, po wcześniejszym zgłoszeniu przez Najemcę takiego zapotrzebowania.

3.Kwota należna CKiSz za wynajem lub świadczone usługi powinna być wpłacona gotówką w kasie CKiSz w dniu wynajmu lub świadczonej usługi lub przelewem w terminie 7 dni od dnia wynajmu lub świadczonej usługi, na podstawie faktury VAT wystawionej przez CKiSz i dostarczonej Najemcy lub Zleceniodawcy.

§5

1.Wynajem nagłośnienia poza teren CKiSz następuje łącznie z obsługą pracownika CKiSz.

2.Wykaz nagłośnienia podstawowego i pełnego wraz z cennikiem stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

§6

1.CKiSz prowadzi sprzedaż biletów wstępu na wydarzenia organizowane przez podmioty zewnętrzne (imprezy obce) za kwotę każdorazowo ustalaną indywidualnie.

2.Podstawą sprzedaży biletów jest umowa zawarta pomiędzy CKiSz a Zleceniodawcą. Umowa musi być zawarta przed rozpoczęciem sprzedaży biletów.

§7

1.CKiSz świadczy dodatkowe usługi, których wykaz wraz cennikiem stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

§8

1.Najemca lub Zleceniodawca zobowiązany jest do stosowania obowiązujących przepisów i przestrzegania niniejszego Regulaminu. Najemca nieprzestrzegający warunków Regulaminu ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez CKiSz oraz osoby trzecie oraz ponoszenia odpowiedzialności za osoby pozostające pod jego opieką,

2.Najemca lub Zleceniodawca zobowiązany jest do utrzymania czystości w wynajmowanych pomieszczeniach,

3.Najemca zostanie obciążony pełnymi kosztami naprawy uszkodzeń powstałymi w związku z wynajmem lub świadczoną usługą w wyniku niewłaściwego użytkowania lub nienależytego nadzoru.

§9
W przypadku okoliczności niezależnych od CKiSz (zdarzenia losowe, żałoba narodowa, klęska żywiołowa, itp.) CKiSz zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia, odłożenia trwającego

wynajmu sali.

§10

Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§11

Regulamin podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.Załącznik nr 1

do Regulaminu wynajmowania pomieszczeń,

nagłośnienia, sprzętu oraz świadczenia usług

w Centrum Kultury i Sztuki w PołańcuCENNIK WYNAJMU POMIESZCZEŃ

RODZAJ POMIESZCZENIA

1. Sala widowiskowa / 255 miejsc siedzących / powierzchnia sali: 293.21m2, powierzchnia sceny widocznej: 8x11 m,

 • projekcje filmowe, spektakle edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej i przedszkolnej, spektakle teatralne dla dorosłych:

- 500 zł brutto/ za spektakl/projekcja bez obsługi

- 360 zł brutto/ za 1 spektakl bez obsługi (przy deklaracji więcej niż jednego spektaklu)

- 950 zł brutto/ za 1 spektakl z obsługa

- 200 zł brutto/godz z obsługą

2. Sala wystawowa /90 miejsc siedzących/

 • wynajem komercyjny:

- 95 zł brutto / za godzinę

 • wynajem niekomercyjny:

- 55 zł brutto / za godzinę

3. Sala – kręgielnia /ok. 30 miejsc siedzących/

- 40 zł brutto / za godzinę

4. Sala klubowa /ok. 20 osób miejsc siedzących/

- 20 zł brutto / za godzinęZałącznik nr 2

do Regulaminu wynajmowania pomieszczeń,

nagłośnienia, sprzętu oraz świadczenia usług

w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

 

CENNIK WYNAJMU NAGŁOŚNIENIA

RODZAJ NAGŁOŚNIENIA

 1. zestaw podstawowy + obsługa wydarzenia

- 750 zł brutto

 

 1. zestaw pełny + obsługa wydarzenia

- 1.500 zł brutto

 

Do powyższych kwot należy dodać obowiązujący podatek VATZałącznik nr 3

do Regulaminu wynajmowania pomieszczeń,

nagłośnienia oraz świadczenia usług

w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

CENNIK ŚWIADCZENIA USŁUG

RODZAJ ŚWIADCZONEJ USŁUGI

  Usługi plastyczne:

 1. baner – 30 zł/m2

 2. wizytówki (min.100 szt.) - 40 zł

 3. dyplomy A-4 – od 3 zł – 6 zł, projekt 20 zł

 4. dyplom A-5 – od 2 zł – 4 zł, projekt 20 zł

 5. Plakat kolorowy:

  - A-4 – od 2 zł – 5 zł, projekt 20 zł

  - A-3 – od 3 zł – 6 zł, projekt 20 zł

 6. plakat ksero

  -A-4 – 0,50 zł

  -A-3 – 1 zł

 7. zaproszenia – od 1,80 zł – 5 zł, projekt 15 zł

 8. bindowanie – w zależności od grubości grzbietu – 4,80 zł, 5,50 zł, 6,50 zł

 9. oprawa prac dyplomowych i innych – w zależności od grubości pracy – od 20 zł

 10. laminowanie

  -A-4 – 4zł/szt

  -A-3 – 6 zł/szt

  -A-5 – 3 zł/szt

 11. dekoracja (studniówka, wesela, inne) – koszt w zależności od wymagań klienta

Wypożyczenie strojów – stroje krakowskie – 20 zł

- stroje szlacheckie – 35 zł

pozostałe – 8 zł

Siłownia

1 godz.- 6 zł

karnet miesięczny – 55 zł

  Kręgielnia

  1 żeton 15 min- 6 zł

  karnet 5 godz – 100 zł

  karnet 10 godz – 160 zł

 

Powyższe kwoty zwierają podatek VATZ A R Z Ą D Z E N I E nr 3/2017

 

DYREKTORA CENTRUM KULTURY I SZTUKI W POŁAŃCU

 

z dnia 1 lutego 2017 r.

 

w sprawie: zmiany Załącznika nr 3 do Regulaminu wynajmowania pomieszczeń, nagłośnienia oraz świadczenia usług w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

 

 

Na podstawie § 19 Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu
z dnia 1 kwietnia 2012 r. (Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 15 marca 2012 r.),
zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

Zmienia się Cennik świadczenia usług dotyczących kręgielni stanowiący Załącznik nr 3 do Regulaminu wynajmowania pomieszczeń, nagłośnienia oraz świadczenia usług
w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu (Zarządzenie nr 4/2016 Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu z dnia 5 maja 2016 r.)

 

 

§ 2

 

Nowy cennik świadczenia usług dotyczących kręgielni uzyskuje brzmienie:

 

1 żeton 15 min – 6 zł

miesięczny karnet 5 godz. – 100 zł

miesięczny karnet 10 godz. - 160 zł

roczny karnet 12 godz. – 240 zł

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2017 r.Informacja:
Anna Lalewicz – e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel.: 15865 917 w. 13
Karolina Turek – e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel.: 158650 917 w. 11

fax:158650 917 w.45


 

Poligraficzna

Projektowanie i wykonywanie:
- wizytówek
- zaproszeń
- kartek okolicznościowych
- afiszy
- ogłoszeń itp.

Laminowanie:
- A-3
- A-4
- A-5
- A-6

Oprawa miękka:
- bindowanie
- termobindowanie

Oprawa twarda:
- prace magistralskie
- prace dyplomowe
- prace licencjackie